Principförklaring för ISM-Sverige

International Solidarity Movement – ISM

När det senaste palestinska upproret, den andra intifadan, bröt ut i september 2000 möttes det omedelbart av oerhörd brutalitet från den israeliska armén. Demonstrationstågen besköts urskillningslöst och därmed stängdes dörren till ickevåld för palestinierna. Tidigare hade det palestinska motståndet på de ockuperade områdena haft karaktären av civil olydnad, men denna taktik krossades av de israeliska pansarvagnarna under upprorets första månader. Det palestinska motståndet övergick allt mer till väpnad kamp.

International Solidarity Movement, ISM, grundades av palestinier i syfte att utländska aktivister skulle komma till Palestina för att delta i sådana direkta aktioner som palestinierna inte kunde genomföra själva. När utlänningar deltog i aktionerna kunde inte längre den israeliska armén beskjuta aktivisterna. I Israels ögon har nämligen utlänningar ett mycket högre människovärde än palestinier, och att utländska medborgare skulle skadas eller dö vore ytterst allvarligt för Israel som är starkt beroende av USAs och Europas stöd. Utländska aktivisters skydd är alltså ett hjälpmedel för ett brett civilt motstånd mot den israeliska ockupationen. Detta motstånd har en särskild potential att utmana ockupationens infrastruktur och låter alla delta i kampen – inte bara de med vapen i hand. ISM motsätter sig inte den väpnade kampen utan stödjer palestiniernas rätt till legitimt väpnat motstånd mot ockupationen så som det erkänns av internationell lag, men ISM anser att ickevåld kan vara ett kraftfullt vapen. Vi använder enbart ickevåld i all vår verksamhet.

ISM i Palestina

I Palestina deltar vi i kampen mot ockupationen genom direkta aktioner präglade av ickevåld. Vi genomför demonstrationer för att bryta utegångsförbuden eller tränga igenom de israeliska vägspärrarna. Vi reparerar vägar som förstörts av den israeliska armén och stoppar ockupationsmaktens bygge av nya murar eller stängsel för att fängsla det palestinska folket. Vi ser oss som en del av det palestinska folkets uppror och solidariserar oss fullt ut med palestinierna. Därmed strävar vi ständigt efter nära samarbete med palestinier på plats. Initiativet till aktioner ska tas av palestinierna själva.

Genom vår närvaro fungerar vi även som skydd för det palestinska folket i alla vardagliga situationer. Vi bor tillsammans med dem i deras hem, särskilt sådana som hotas av rivning av den israeliska armén. Vi är på plats när armén gör räder och ställer oss i vägen för pansarvagnarna. Genom att bo i flyktinglägren kan vi stoppa israelisk beskjutning och avvärja invasionshot. Genom att följa med bönderna när de skördar, eskortera barnen när de försöker ta sig till skolan, vara på plats vid vägspärrarna för att hindra trakasserier och finnas till hands i alla andra situationer av ockupationens vardag kan vi utgöra ett skydd för palestinierna. Ända sedan andra intifadan inleddes har palestinierna bönat och bett om internationella observatörer för att skydda den palestinska civilbefolkningen från ockupationsarméns härjningar. En begäran som omvärlden och FN alltid har avslagit under påtryckning från framför allt USA, Israels främsta stöttepelare. Motiveringen har varit att Israel inte vill ha några observatörer. När våra regeringar på detta sätt visar sig oförmögna eller ovilliga att ställa upp faller ansvaret på oss själva. Vi som vanliga medborgare kan vara det skydd palestinierna är berättigade till, men som världssamfundet inte ger.

En annan viktig uppgift för ISM är att rapportera om det vi ser. Ofta utgör ISM-aktivister den enda utländska närvaron. De etablerade medierna är sällan på plats, och därmed faller det på våra axlar att föra ut rapporter om Israels övergrepp.

ISM i Sverige

ISM-Sverige är en del av ISM-nätverket i Palestina. Vi sprider information om ISM och försöker få så många som möjligt att åka till Palestina och delta i ISMs arbete. ISM-Sverige är en helt fristående samt politiskt och religiöst obunden organisation. Likväl ser vi oss som en del av den svenska solidaritetsrörelsen med Palestina, och samarbetar gärna med andra organisationer inom solidaritetsrörelsen vid exempelvis demonstrationer, aktioner, seminarier eller annat. Förutom att få människor att åka till Palestina bedriver vi även ett opinionsarbete i Sverige. För att ockupationen skall upphöra krävs nämligen att press sätts på Israel. Ett mycket kraftigt redskap för detta är en bojkott. Så som brukligt är när ett land bryter mot mänskliga rättigheter eller internationell lag bör sanktioner införas mot Israel. Då den svenska regeringen inte vill ha några sådana är det återigen upp till oss vanliga medborgare att bojkotta Israel. Vi måste framtvinga en total isolering av Israel, ekonomiskt, politiskt och idrottsligt. Det främsta medlet är en bojkott av alla israeliska produkter. Förebilden är den folkliga bojkotten av Sydafrika, vilken tvingade fram en internationell isolering av landet som till slut fick apartheid att falla.

ISM-Sverige riktar skarp kritik mot den svenska regeringens proisraeliska utrikespolitik. Den svenska regeringen har under den andra intifadan konsekvent vägrat att fördöma ockupationsmaktens förbrytelser, ofta skyllt konfliktens eskalering på den palestinska sidan och motsatt sig alla former av påtryckningar på Israel. Vi ser det som vår uppgift att verka för en annan svensk Mellanösternpolitik, framför allt genom att få vanliga människor i vårt land att själva ge palestinierna aktivt stöd genom att åka till Palestina och arbeta för en bojkott.

Även om vår verksamhet idag rör kampen mot ockupationen på Västbanken och Gazaremsan erkänner vi de palestinska flyktingarnas rätt att återvända. Även denna rätten har stöd i internationell lag.

För ett fritt Palestina

Principförklaring antagen vid ISM-Sveriges konstituerande kongress 7-8 december 2002 i Stockholm.